En Ar

مقررات برگزاري همايش ها و جشنواره ها

ضوابط استفاده از عبارت «بين المللي»،«ملي »،«کشوري »،«استاني» در عنوان همايش ها و جشنواره ها 

                                                                                                                             دريافت بخشنامه (pdf)


ماده 1) کليه دستگاههاي اجرايي و بخش غير دولتي موظفند براي استفاده از عبارت «بين المللي»،«ملي »،«کشوري » جهت برگزاري هر گونه همايش در سطح کشور، مجوز لازم را از کار گروه ساماندهي همايش ها و براي استفاده از عبارت «استاني » مجوز لازم را  از شوراي برنامه ريزي و توسعه استان اخذ نمايند.
ماده 2) به تمامي عناوين همچون سمينار ، کنفرانس ،کنگره ، گردهمايي،سمپوزيوم ،مجمع ،جشنواره و ساير عناوين مشابه ، در اين بخشنامه همايش گفته ميشود .
ماده 3) ترکيب اعضاي کارگروه ساماندهي همايش ها عبارتند از :
           •    نماينده معاونت  توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور
           •    نماينده معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور 
           •    نماينده وزارت کشور 
           •    نماينده وزارت اطلاعات 
           •    نماينده وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري 
           •    نماينده وزارت امور خارجه 
           •    نماينده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 
           •    نماينده دستگاه اجرايي يا بخش غير دولتي برگزاري همايش (حسب مورد )


تبصره: دبيرخانه کار گروه ساماندهي برگزاري همايش ها در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور تشکيل ميگردد .

ماده 4) روزنامه هاي ، مجلات و ساير رسانه هاي تصويري ، ديجيتالي و مکتوب موظفند هنگاه اطلاع رساني و تبلبغات براي هر يک از همايش هاي بين المللي ، ملي و استاني موضوع بخشنامه ، شماره مجوز صادره توسط کارگروه ساماندهي همايش ها يا شوراي برنامه ريزي  و توسعه استان را در آگهي درج نمايند .
ماده 5) موارد ذيل مشمول اين بخشنامه نمي شوند و تابع قوانين و مقررات خاص خود مي باشند .
          • همايش هايي که به واسطه عضويت کشور در برخي از انجمن ها ، سازمان ها و مجامع بين المللي يا به واسطه   ارايه هويت ملي به جهانيان ، وقوع يک بحران جهاني و منطقه اي و يا براي کسب و پاسداري از منافع ملي در سطح  بين المللي و منطقه اي با شرکت مقامات رسمي از کشورها برگزار مي شود .
         • گردهمايي که به مناسبت هاي ملي ،مذهبي ، موضوعات سياسي و امنيتي و حفظ منافع ملي برگزار مي شوند .
         • جلسات آموزشي و نشست هاي مديريتي درون سازماني 


مستندات قانوني مرتبط :
تبصره (3)ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزينه هاي غير ضرور و جلو گيري از تجمل گرايي – مصوب 1370
برگزاري سمينار ها ، کنگره ها ، بزرگداشت ها گردهمايي هاي بين المللي توسط دستگاه هاي اجرايي تنها با تصويب هيأت وزيران و در مورد قئاي مقننه و قضائيه با تاييد رييس هر قوه امکان پإير است 

" آيين نامه نحوه برگزاري گردهمايي هاي بين المللي " مصوب 1383

ماده 1) کليه گردهمايي ها ، سمينار ها ، کنگره ها و بزرگداشت هاي بين المللي موضوع تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزينه هاي غير ضرور و جلو گيري از تجمل گرايي – مصوب 1370 –که از اين پس گردهمايي ناميده مي شود ،مشمول اين آيين نامه هستند .
ماده 2) گردهمايي داراي تمامي ويژگي هاي زير مي باشد :

الف – با مشارکت يک يا چند سازمان يا انجمن تخصصي خارجي برگزار مي شود .
ب – داراي هدف و موضوع بين المللي باشد (مخاطباني از مايت هاي گوناگون داشته يا موضوع مورد علاقه مليت هاي مختلفت را مورد بحث قرار دهد .)
پ -  بخشي از سخنراني ها و مقاله هاي علمي توسط شرکت کنندگان خارجي ارايه شوند .


ماده 3) وزير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه موظف است پيشنهاد برگزاري هر گردهمايي را حداقل شش ماه قبل از تاريخ برگزاري همايش و همراه با اطلاعات زير ارايه نمايد :
الف – نام
ب – هدف
پ – موضوع (همراه با توجيه کافي )
ت – زمان برگزاري
ث – نتايج مورد نظر از برگزاري گرد همايي
ج – بر آورد تقريبي هزينه ها
چ – کشور ها و يا سازمان هاي مشترک کننده
ح – تعداد يا درصد مقالات خارجي ارايه شده

تبصره 1)در مواقعي که وزرا و رؤساي سازمان هاي مستقل در ملاقات ها و برنامه هاي خارجي برگزاري يکي از موارد مندرج در ماده1) را تفاهم مي نمايند ، از مدت مندرج در اين بند مستثني بوده و در اولين فرصت در هيئت وزيران مطرح خواهد شد .
 تبصره 2 – در کار گروه هايي که جنبه علمي دارند ، لازم است تعدادي از استادان و محققان مبرز با تخصص مربوط از دانشگاهها و مراکز پژوهشي کشور يا جهان حضور داشته باشند .


ماده 4 ) گردهمايي هايي که با حضور رؤسا و اعضاي  هيئت هاي نمايندگي دايم يا موقت دولت ها ي خارجي و يا سازمانهاي بين المللي در ايران برگزار مي شود   و جلسات کاري از قبيل مذاکره ،ميزگرد و دوره هاي آموزشي نظري و کاربردي بلند مدت و کوتاه مدت که مؤسسات آموزشي  و پژوهشي و دستگاههاي اجرايي در راستاي انجام وظايف قانوني خود با حضور و يا استفاده از اتباع خارجي يا نمايندگان ساير دولت ها و يا سازمانهاي بين المللي برگزار مي نمايند ،مشمول اين آيين نامه نبوده و برگزاري آنها نيازي به تصويب  هيئت وزيران ندارد.

ماده 5)  برگزاري گردهمايي که فاقد شرايط مقرر در اين آيين نامه باشد ، تحت عنوان بين المللي توسط دستگاههاي اجرايي به استثناي وزارت امور خارجه ممنوع است .

  

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها