راه اندازي دستگاه کروماتوگرافي گازي GC (۲۷ اسفند ۱۳۹۵)
دستگاه کروماتوگرافي گازي GC در اسفندماه 1395 در آزمايشگاه مرکزي راه اندازي شد. ...

برگزاري دوره آموزشي آشنايي با مباني و الزامات استاندارد 17025 (۲۳ آبان ۱۳۹۵)
در راستاي تأکيدات معاونت محترم پژوهشي و فناوري دانشگاه مبني بر اخذ مجوز استاندارد 2005:17025 ISO/IEC ...

راه اندازي دستگاه CHNSO در آزمايشگاه مرکزي (۱۹ آبان ۱۳۹۵)
در تاريخ 95/07/12 دستگاه CHNSO در آزمايشگاه مرکزي راه اندازي شد. کاربرد اين دستگاه سنجش عناصر کربن، ...

راه اندازي دستگاه UV Vis مدل Cary100 در آزمايشگاه مرکزي (۱۹ آبان ۱۳۹۵)
در تاريخ 95/07/12 دستگاه UV Vis مدل Cary100 در آزمايشگاه مرکزي راه اندازي و آماده ارائه خدمات مي با ...

بهره برداري و افتتاح رسمي آزمايشگاه مرکزي دانشگاه (۳۱ شهريور ۱۳۹۵)
دکتر رضا رضازاده، مشاور رئيس و مدير حوزه رياست دانشگاه از سفر دکتر محمد فرهادي، وزير محترم علوم تحقي ...

نمایش همه