En Ar

دانشکده ادبیات

دانشکده ادبیات و علوم انسانی 
گروه آموزشی گرایش کارشناسی  ارشد دکتری معرفی گروه و اعضا هیات علمی
گروه حسابداری حسابداری  *     معرفی گروه اعضا هیات علمی

 

 

گروه اقتصاد

اقتصاد نظری *    

 

 

معرفی گروه اعضا هیات علمی

اقتصاد بازرگانی *    
علوم اقتصادی * *  
اقتصاد انرژی   *  
اقتصاد توسعه    *  

 

 

گروه مدیریت

مدیریت بازرگانی *    

 

 

 

معرفی گروه اعضا هیات علمی

مدیریت - رفتار سازمانی   *  
مدیریت - گرایش توسعه منابع انسانی    *  
مدیریت - گرایش تحول   *  
مدیریت - بازاریابی   *  
مدیریت - استراتژیک   *  
مدیریت بازرگانی - کارآفرینی    *  
زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی * * * معرفی گروه اعضا هیات علمی
زبان و ادبیات عرب زبان و ادبیات عرب * *   معرفی گروه اعضا هیات علمی
زبان و ادبیات انگلیسی زبان و ادبیات انگلیسی *    

 

معرفی گروه اعضا هیات علمی

زبان شناسی همگانی   *  
آموزش زبان انگلیسی   *  

 

 

گروه علوم اجتماعی

جامعه شناسی- پژوهشگری *    

 

 

معرفی گروه اعضا هیات علمی

حقوق *    
تاریخ *    
تاریخ تشیع   *  
مطالعات فرهنگی   *  
مطالعات عراق   *  
گروه علوم ورزشی علوم ورزشی  *     معرفی گروه اعضا هیات علمی
مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی )   *  

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها