En Ar

مدیریت امور مالی

 

گزارشنامه فعالیتهای آموزشی وپژوهشی وعلمی اجرائی هیات علمی جهت امتیاز پژوهشی 

 

 

گزارشنامه فعالیت های آموزشی - پژوهشی وعلمی اجرایی اعضا هیات علمی

 

جدول شماره ۳ مراحل بررسی وتصویب پیشنهاد ارتقا مرتبه

 

جدول شماره ۴- سوابق خدمت در موسسات آموزش عالی وپژوهشی

جدول شماره 5- ارزیابی کیفیت تدریس (موضوع بند 1-1 آئین نامه ارتقا)  

جدول شماره6- کمیت تدریس (موضوع بند 1-2 آئین نامه ارتقا)

جدول شماره 7- راهنمائی پروژه دانشجویان دوره کارشناسی ، (موضوع بند 1-3 ماده یک آئین نامه ارتقا)

 

جدول شماره 8- اختراع واکتشاف ثبت شده وآثار پژوهشی وفنی برگزیده در داخل یا خارج از کشور(موضوع بند 2-1 آئین نامه ارتقا)

 

جدول شماره 10- مقاله در نشریه های معتبر داخلی (موضوع بندهای 2-3 و4-2 و5-2 آئین نامه ارتقا)

 

جدول شماره 11-مقاله در نشریات معتبرخارجی - (موضوع بندهای 2-3و2-4و2-5 آیین نامه ارتقا)

 

جدول شماره 12-مقاله کامل وخلاصه مقاله در کنفرانس معتبر داخلی وخارجی (موضوع بندهای 2-6و2-7 آئین نامه ارتقا)

 جدول شماره 13-مقاله علمی صددرصد مستخرج از رساله یا پایان نامه(موضوع بند 2-8 آئین نامه ارتقا)

جدول شماره 14- گزارشهای علمی طرحهای تحقیقاتی یا فنی (موضوع بند 2-9 آئین نامه ارتقا)

 جدول شماره 15-تالیف یا تصنیف کتاب وتجدید چاپ (موضوع بندهای 2-10 و2-11 آئین نامه ارتقا)

جدول شماره 16- بررسی ونقد و ویرایش علمی کتاب (موضوع بند2-12 آئین نامه ارتقا) 

جدول شماره 17- تصحیح انتقادی کتاب (موضوع بند 2-13 آئین نامه ارتقا) 

جدول شماره18- راهنمایی یا مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد ویا دکتری حرفه ای وراهنمایی یا مشاوره رساله دکتری تخصصی (موضوع بندهای 2-14و2-15 آئین نامه ارتقا) 

جدول شماره 19-ترجمه کتاب(موضوع بند 2-16 برای رشته های خاص علوم انسانی و3-1 آئین نامه ارتقا) 

جدول شماره 20-ترجمه کامل یک مقاله علمی (موضوع بند3-2 آئین نامه ارتقا) 

(جدول شماره 21- تدوین و تالیف جزوه درسی(موضوع بند 3-3 آئین نامه ارتقا) 

جدول شماره 22-برپائی نمایشگاه های پژوهشی،فناوری،هنری و...      (موضوع بند 3-4 آئین نامه ارتقا) 

جدول شماره 23-طراحی وراه اندازی آزمایشگاه یا کارگاه (موضوع بند 3-5 آئین نامه ارتقا)

 

ادامه جدول شماره 24-فعالیت در امور اجرائی دانشگاهها،مراکز تحقیقاتی وامور ستادی وزارت ،کمیته های داخل وخارج از دانشگاه وسایر خدمات (موضوع بندهای 3-6 ،3-7و3-8 آئین نامه ارتقا) 

 

 

 

 

فرمهای بیمه خدمات درمانی وتامین اجتماعی

فرم درخواست صدور دفترچه المثنی (فرم شماره 6 

فرم درخواست صدور دفترچه المثنی (فرم شماره 6)مدارک لازم برای صدور دفترچه المثنی 

فرم افزایش عائله جهت کلیه صندوقها

 

فرم صدور اولیه بیمه نامه کارکنان دولت

 

راههای تکمیل بیمه نامه کارکنان دولت

 

 

 

 

فرم اطلاعات گروه آموزشی

 

 

 

فرم اطلاعات گروه آموزشی متقاضی استفاده از طرح خدمت سربازی دانشگاه ایلام

 

 فرم درخواست پایه سالیانه باستناد آیین نامه خدمت موظف وترفیع اعضا هیات علمی به شماره ۲۰۲۷۹/۲  مورخ ۱۵/۱۲/۷۷ضمیمه۲۹۵۴/۱۵ مورخ ۸/۶/۷۹

ادامه فرم درخواست پایه سالیانه باستناد آیین نامه خدمت موظف وترفیع اعضا هیات علمی به شماره ۲۰۲۷۹/۲  مورخ ۱۵/۱۲/۷۷ضمیمه۲۹۵۴/۱۵ مورخ ۸/۶/۷۹ 

پرسشنامه نامنویسی

 

ادامه پرسشنامه نامنویسی

 

صورتجلسه احتساب سنوات خدمت

 

ادامه صورتجلسه احتساب سنوات خدمت

 

فرم لیست دروس تدریس شده موظف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها