En Ar

هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان

نظر به اینکه شناخت نارسایی ها ونقاط قوت وحذف نارسایی ها وتقویت نقاط مثبت عامل اصلی ارتقاء هر جامعه ای می باشد نظارت و ارزیابی از اهمیت ویژه بر خوردار است مضافا نظارت وارزیابی در جوامع پیشرفته ، بستر ساز کارایی واثر بخشی نظام متبوع بوده و همواره از جایگاه با اهمیت ودر خور توجهی بر خوردارند . اهمیت این امر در آموزش عالی دو چندان است زیرا نظام آموزش عالی به عنوان نظامی پیشرو وتعیین کننده خط مشی قادر است زمینه توسعه در ابعاد اجتماعی،فرهنگی وانسانی را فراهم آورد و سایر حوزه ها را تحت تاثیر قرار دهد .به همین منظور آگاهی از میزان تحقق اهداف آموزش عالی واطلاع از نارسایی ها و نقاط قوت (وضعیت موجود) از ابزار های لازم و اساسی است که می تواند تصمیم گیران،سیاست گذاران و بر نامه ریزان آموزش عالی را در جهت بهبود روش ها ونیل به اهداف و افزایش باز دهی یاری نماید. در همین راستا در اجرای ماده 4 آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت شورای نظارت وارزیابی آموزش عالی مصوب اردیبهشت 1386 و به منظور عمل به تکالیف قانونی اعمال نظارت ذکر شده در بندهای 5 و6 جزء(ب)ماده 2 قانون اهداف ، وظایف و تشکیلات وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری مصوب 1383 مبنی بر نظارت بر فعالیت دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور (اعم از دولتی وغیر دولتی )و ارزیابی مستمر فعالیت آنها ، این شیوه نامه تهیه شده است. دانشگاه ایلام به عنوان دانشگاه منتخب استان از سوی وزارت علوم وتحقیقات و فناوری انتخاب شده است. و دبیر خانه هیات نظارت ارزیابی موسسات آموزش عالی استانی در محل دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه مستقر و در جهت نیل به اهداف زیر مشغول به فعالیت می باشد: 2-1-اجرای مصوبات شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی 2-2- کمک به انجام نظارت و ارزیابی کلیه موسسات آموزش عالی استان 2-3-ایجاد هماهنگی و ارتباط با موسسات آموزش عالی استان وجمع آوری اطلاعات و آمار مورد نیاز 2-4-ارائه گزارش های مستمر و تحلیلی از میزان موفقیت وعملکرد موسسه های آموزش عالی استان 2-5-ارسال پیشنهادها و راهکار های لازم به( دفتر نظارت)در خصوص نظارت و ارزیابی موسسات 2-6- ترویج فرهنگ ارزشیابی دراستان 2-7- حمایت از ابتکارات وفعالیت های تضمین کیفیت آموزش عالی با رعایت استقلال دانشگاهی و آزادی علمی 2-8- ایجاد شبکه تضمین کیفیت آموزش عالی در استان با مشارکت همه موسسات دولتی وغیر دولتی بدین منظور در سایت اینترنتی دانشگاه ایلام فضایی به هیات نظارت و ارزیابی استانی اختصاص یافته که به شرح زیر می باشد: 1-بخشنامه ها 2- ارتباط مستقیم با رئیس هیات نظارت استان
شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها