En Ar

قوانین و مقررات

مصوبات مجلس شوراي اسلامي

مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي

شماره ویژه نامه: ۹۸۳

سال هفتاد و سه شماره ۲۱۱۲۰

قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

 

حجت الاسلام والمسلمين جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 50931/ 119386مورخ 10/09/1394در اجرای اصل یکصد و بيست و سوم( ۱۲۳ ) قانون اساسی جمهوری اسلامیایران قانون پيشگيری و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمی که با عنوان لایحه مقابله با تقلب در تهيه آثار علمی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود ٬ با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 31/05/1396و تأیيد شورای محترم نگهبان ٬ به پيوست ابلاغ می گردد.

رئيس مجلس شورای اسلامی  علی لاریجانی

 

73902                                                                                             19/06/1396 شماره

در اجرای اصل یکصد و بيست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پيوست «قانون پيشگيری و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمی» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سی و یکم مردادماه یکهزار و سيصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 08/06/1396 به تأیيد شورای نگهبان رسيده و طی نامه شماره 101/ 49185مورخ 14/06/1396 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده ٬ جهت اجرا ابلاغ می گردد.

 

 

قانون پيشگيری و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمی

ماده واحده - تهيه ٬ عرضه و یا واگذاری آثاری از قبيل رساله ٬ پایان نامه ٬ مقاله ٬ طرح پژوهشی ٬ کتاب ٬ گزارش یا سایر آثار مکتوب و یا ضبط شده پژوهشی- علمی و یا هنری اعم از الکترونيکی و غيرالکترونيکی توسط هر شخص حقيقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل  با هدف ارائه کل اثر و یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود ٬ جرم بوده و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت مشمول مجازات به شرح زیر می باشند:

۱ ارتکاب جرم توسط شخص حقيقی مشمول مجازات جزای نقدی درجه سه و محروميت از حقوق اجتماعی درجه شش است.

۲ درصورت ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی علاوه بر مجازات مرتکب و مدیران و گردانندگان مربوطه  مجازات شخص حقوقی حسب مورد مطابق مواد  (20) ،(21) و (22) قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392تعيين می گردد.

تبصره ۱ : معاونت در جرائم موضوع بندهای (1) و (2) مستوجب حداقل مجازات مقرر می باشد.

تبصره ۲: در صورتی که ارتکاب جرم موضوع این قانون از طریق پایگاه الکترونيکی و یا در قالب بنگاه (شامل مؤسسه ٬ شرکت یا هر

نوع دیگر)اعم از ثبت شده یا نشده انجام شود و یا برای انجام آن اقدام به تبليغ به هر نحو گردد ٬ مرتکب یا مرتکبان به ميانگين حداقل و حداکثر مجازات مقرر فوق محکوم می شوند.

تبصره ۳ : محل بنگاه و یا پایگاه الکترونيکی مندرج در تبصره(2) به درخواست یکی از وزارتخانه های علوم ٬ تحقيقات و فناوری و یا بهداشت ٬ درمان و آموزش پزشکی یا سایر مراجع مربوطه و با دستور مراجع قضائی حسب مورد مهر و موم (پلمب) یا متوقف می شود.

تبصره ۴ : بازرسان وزارتخانه های علوم ٬ تحقيقات و فناوری و بهداشت ٬ درمان و آموزش پزشکی در اجرای این قانون و مطابق قانون آیين دادرسی کيفری مصوب 04/12/1392 پس از فراگيری مهارت های لازم ٬ عندالاقتضاء می توانند به عنوان ضابط خاص محسوب شوند.

تبصره ۵ : ارائه خدماتی که در جریان تهيه آثار پژوهشی  علمی و هنری انجام آنها توسط اشخاص ثالث متعارف است از قبيل

خدمات آزمایشگاهی ٬ تایپ ٬ کمک به گردآوری داده ها ٬ ترجمه ٬ تکثير و ویراستاری اثر ٬ مشمول حکم مقرر در این قانون نيست.

تبصره6  : در صورت استفاده از آثار متقلبانه موضوع این قانون توسط اعضای هيأت علمی ٬ دانشجویان ٬ کارکنان اداری و طلاب ٬ ضمن سلب هرگونه امتياز مادی و یا معنوی مترتب بر آن و ملغی الاثر بودن هرگونه مدرک تحصيلی ٬ پایه ٬ مرتبه علمی ٬ رتبه و یا عناوین مشابه علمی ٬ به تخلفات نامبردگان حسب مورد توسط هيأتهای انتظامی اعضای هيأت علمی ٬ هيأتهای رسيدگی به تخلفات اداری ٬ کميته های انضباطی دانشجویان و یا دادسرا و دادگاه ویژه روحانيت رسيدگی شده و به مجازات های زیر محکوم می شوند:

الف  هيأت علمی به یکی از مجازات های ردیف(7) تا (11) ماده(8) قانون مقررات انتظامی هيأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقيقاتی کشور مصوب 22/12/1364و اصلاحات و الحاقات بعدی آن.

ب  دانشجو به یکی از مجازات های ردیف(ب-1 تا ب -5) ماده (7) آیين نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه 358 مورخ 14/06/1374 شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن .

پ  کارکنان اداری به یکی از مجازات های ردیف (د)تا (ک) ماده (9) قانون رسيدگی به تخلفات اداری مصوب 07/09/1372 و اصلاحات آن و الحاقات بعدی آن .

ت  طلاب؛ بر اساس قوانين و مقررات دادسرا و دادگاه ویژه روحانيت

تبصره ۷ : وزارتخانه های علوم ٬ تحقيقات و فناوری و بهداشت ٬ درمان و آموزش پزشکی مکلفند جهت پيشگيری از جرائم موضوع این قانون اقدامات زیر را انجام دهند:

۱ ترویج فرهنگ احترام به حقوق مالکيت فکری از طریق گنجاندن دروس ذی ربط و اصلاح سرفصل برنامه های درسی و برگزاری

کارگاههای آموزشی

۲ الزام دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی به اعمال نظارت دقيق بر رعایت حقوق مالکيت فکری در آثار علمی و

پایان نامه ها و رساله های دانشجویی

۳ اعمال مجازات انتظامی اخراج دانشجو یا ابطال پایان نامه و رساله یا مدرک تحصيلی در صورت احراز جرم موضوع این قانون با توجه به ميزان تخلف

۴ اعمال مجازات انتظامی تنزل رتبه یا پایه عضو هيأت علمی ٬ اخراج ٬ لغو قرارداد در صورت احراز جرم موضوع این قانون در آثار علمی با توجه به ميزان تخلف

تبصره ۸:  سایر دستگاههای دولتی و عمومی غيردولتی مکلفند در صورت احراز جرم موضوع این قانون توسط کارکنان خود به منظوراستفاده از مزایای شغلی ٬ مجازات انتظامی مقرر در بند (د) ماده ( ۹) قانون رسيدگی به تخلفات اداری را نسبت به مرتکب اعمال نمایند.

تبصره ۹ : حوزه های علميه و همچنين دانشگاهها ٬ پژوهشگاهها ٬ مؤسسه های آموزش عالی ٬ پژوهشی فناوری دولتی و غيردولتی

زیر نظر وزارتخانه های علوم ٬ تحقيقات و فناوری و بهداشت ٬ درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه علمی کاربردی ٬ دانشگاه آزاد اسلامی ٬ جهاد دانشگاهی ٬ مؤسسه های آموزش عالی غيردولتی غيرانتفاعی ٬ مؤسسه های وابسته به دستگاههای آموزش عالی

غيردولتی غيرانتفاعی ٬ مؤسسه های وابسته به دستگاههای اجرائی و دانشگاه فرهنگيان موظف هستند از این پس ٬ پيشنهادها

(پروپوزال ها) ٬ پایان نامه ها و رساله های دانشجویان تحصيلات تکميلی خود را که فاقد طبقه بندی هستند در سامانه های اطلاعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) ثبت و تأیيد کرده و فایل تمام متن و نتيجه را همانندجویی کنند. ارائه گواهی ثبت و بارگذاری فایل تمام متن و نتيجه همانندجویی این مدارک برای هرگونه پرداخت مالی به استادان راهنما ٬ مشاور و داور و تخصيص امتياز در ترفيع و ارتقای آنها و همچنين دانشجویان الزامی است.

تبصره ۱۰:  آیين نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به پيشنهاد مشترک وزارتخانه های علوم ٬ تحقيقات و فناوری و بهداشت ٬ درمان و آموزش پزشکی و با همکاری وزارت دادگستری تهيه می شود و به تصویب هيأت وزیران می رسد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و ده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سی ویکم مردادماه یکهزار و سيصد و نود و شش

مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 08/06/1396به تأیيد شورای نگهبان رسيد .

رئيس مجلس شورای اسلامی-  علی لاریجانی

................................................................................................................................................................................

 

 

ممنوعيت‌ صدور مدرك‌ معادل‌ در دانشگاهها و مراكز آموزش‌ عالي‌

مصوب‌ جلسه‌ 432 مورخ‌ 77/9/3 شوراي‌ عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي‌

==========================================

 

پيرو مصوبه‌ جلسه‌ 358 مورخ‌ 74/6/14 شوراي‌ عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي‌  در خصوص‌ موافقت‌ اصولي‌ با حذف‌ مدرك‌ معادل‌ و بر اساس‌ گزارش‌ عملكرد وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالي‌ (موضوع‌ نامه‌ 11959/2 مورخ‌ 77/7/21 وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالي‌) و تاييد كميسيون‌ مشورتي‌ ، كه‌ اشعار مي‌ دارد :

الف‌) اعطاي‌ مدرك‌ معادل‌ ناشي‌ از گذراندن‌ دوره‌ هاي‌ آموزشي‌ مصوب‌ سازمان‌ امور اداري‌ و استخدامي‌ و همچنين‌ دوره‌ هاي‌ غير رسمي‌ برگزار شده‌ توسط دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالي‌ متوقف‌ گرديده‌ است‌ .

 ب‌ ) با توجه‌ به‌ لغو امتياز موسسات‌ آموزش‌ عالي‌ غير دولتي‌ و غير انتفاعي‌ نوع‌ دوم‌ ، اجراي‌ دوره‌ هاي‌ معادل‌ در اين‌ موسسات عملا متوقف‌ مانده‌ است‌ .

 ج‌ ) براي‌ تبديل‌ مدارك‌ معادل‌ اعطايي‌ كميسيون‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ خارج‌ از كشور ، بر حسب‌ مورد دو راه‌ حل‌ پيش‌  بيني‌ شده‌ است‌ . اول‌ آنكه‌ دارنده‌ مدرك‌ معادل‌ با گذراندن‌ واحدهاي‌ جبراني‌ در يكي‌ از دانشگاههاي‌ داخل‌ كشور ، مدرك‌ معادل‌ خود را به‌ مدرك‌ رسمي‌ تبديل‌ كند و ديگر اينكه‌ در آزمون‌ ورودي‌ مقطع‌ بالاتر شركت‌ كرده‌ و حداقل‌ 80 درصد نمره‌ آزمون‌ آخرين‌ فرد پذيرفته‌ شده‌ در رشته‌ مربوط را كسب‌ كرده‌ باشد .

 د ) با توجه‌ به‌ اصلاح‌ آيين‌ نامه‌ آموزشي‌ دوره‌ هاي‌ كارداني‌ و كارشناسي‌ ، اعطاي‌ مدرك‌ معادل‌ به‌ دانشجويان‌ مشروطي‌ مشمول‌ اخراج‌ منتفي‌ اعلام‌ شده‌ است‌ .

هـ ) كميسيون‌ تدوين‌ آئين‌ نامه‌ هاي‌ آموزشي‌ ، حذف‌ مدرك‌ معادل‌ در دوره‌ كارشناسي‌ ارشد را جهت‌ تصويب‌ به‌ شوراي‌ عالي برنامه‌ ريزي‌ پيشنهاد كرده‌ است‌ .

 و ) با توجه‌ به‌ متوقف‌ شدن‌ دوره‌ هاي‌ آموزشي‌ نيمه‌ حضوري‌ در دانشگاه‌ پيام‌ نور ، اعطاي‌ مدرك‌ معادل‌ به‌ دانشجويان‌ منتفي‌  است‌ .

مقرر گرديد : شوراي‌ عالي‌ جهت‌ گيريهاي‌ فوق‌ را كه‌ ـ در مواردي‌ باعث‌ توقف‌ صدور مدرك‌ معادل‌ گرديده‌ و در برخي‌ موارد نيز در آينده‌ نزديك‌ منجر به‌ اين‌ توقف‌ خواهد گشت‌ ـ تاييد مي‌ نمايد و از اين‌ پس‌ اعطاي‌ مدرك‌ معادل‌ توسط دانشگاهها وموسسات‌ آموزش‌ عالي‌ ممنوع‌ مي‌ باشد .

 

 

سيد محمد خاتمي‌

ريئس‌ جمهور و رئيس‌ شوراي‌ عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي‌

....................................................................................................................................................................................................

 

بخشنامه آملی‌لاریجانی به مراجع قضایی و ثبتی درباره معاملات خودرو

بخشنامه آملی‌لاریجانی به مراجع قضایی و ثبتی درباره معاملات خودرو

 رییس قوه قضاییه بخشنامه‌ای را خطاب به کلیه مراجع قضایی و ثبتی کشور درباره معاملات خودرو صادر کرد. متن این بخشنامه به شرح ذیل است:

اهمیت و توسعه ثبت رسمی معاملات اموال در پیشگیری از دعاوی و جرایم مرتبط در بندهای 66 و 67 سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری «مدظله العالی» در تدوین برنامه ششم توسعه کشور رسمی و قانون ثبت اسناد و املاک مورد تأکید قرار گرفته و ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی به نقش دفاتر اسناد رسمی در معاملات خودرو اشاره دارد و با ثبت رسمی معاملات مالکیت فروشنده از حیث هویت و نیز عدم ممنوعیت قانونی جهت فروش نظیر محجوریت و ممنوع‌المعامله بودن به موجب حکم مقام قضایی کنترل می‌گردد و اسناد صادره نیز به حکم قانون لازم‌الاجرا شناخته می‌شود.

از آنجا که خودرو جزء اموال شاخص است که به وفور موضوع جرایم و دعاوی قرار می‌گیرد، لذا مقرر می گردد واحدهای قضایی و ادارات اجرای ثبت، اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکاء به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیداً پرهیز نمایند.

صادق آملی لاریجانی

....................................................................................................................................................................................................

 

آئين‏ نامۀ انضباطي دانشجويان جمهوري اسلامي ايران

(مصوب سيصد و پنجاه و چهارمين جلسۀ مورخ ۲۰/۴/۷۴ شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

 

ماده ۱ـ تعاريف:

 

الف - منظور از دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالى، دانشگاهها و مؤسسات و مجتمع هاى آموزش عالى و پژوهشى دولتى يا غيردولتى است كه طبق مقررات وزارتين فرهنگ و آموزش عالى و بهداشت و درمان و آموزش پزشكى مدرك رسمى بالاتر از ديپلم (ولو به عنوان معادل) صادر مى ‏كنند كه در اين آئين‏نامه به آنها «دانشگاه» اطلاق مى‏شود.

 

ب - دانشجوى داخل: هر فردى است كه در يكى از دانشگاهها به صورت حضورى يا غيرحضورى به تحصيل اشتغال داشته باشد كه در اين آئين‏نامه به آن «دانشجو» اطلاق مى‏شود.

 

ج - دانشجوى وابسته : به فردى كه به عنوان دانشجوى بورسيه يا ارز بگير در يكى از دانشگاههاى خارج از كشور تحصيل مى‏كند، گفته مى‏شود.

 

د - دانشجوى خارجى: به دانشجوى تبعه كشورهاى خارجى گفته ميشود كه در دانشگاه جمهورى اسلامى ايران تحصيل مى‏كند.

 

هـ - زمان تحصيل: با زمان ثبت نام اوليه در دانشگاه آغاز و با اخذ مدرك يا گواهى موقت يا انصراف يا اخراج خاتمه يافته تلقى مى‏شود.

 

ماده ۲- كليات:

با توجه به قداست علم و اخلاق و محيطهاى آموزشى و پژوهشى در شرع مبين و حكومت اسلامى و ضرورت دفاع و حراست از حقوق عمومى دانشجويان، دانشجو مكلف و موظف است در طول زمان تحصيل و در هر محيط اعم از دانشگاه و خارج از دانشگاه از ارتكاب هر عمل كه خلاف شئون و حيثيات دانشجو اعم از دانشجوى داخل يا وابسته يا خارجى باشد، خوددارى كند.

در غير اين صورت براساس مفاد اين آئين‏نامه با وى برخورد مى‏شود.

 

ماده ۳- تركيب اعضاء كميتۀ انضباطى بدوى دانشگاه و چگونگى انتخاب آنها:

 

۱-معاون دانشجوئى دانشگاه به عنوان رئيس كميتۀ انضباطى بدوى.

 

۲- مسئول دفتر نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه يا نماينده تام الاختيار ايشان در صورت وجود دفتر نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه.

 

۳- يك نفر عضو هيئت علمى دانشگاه به انتخاب رئيس دانشگاه.

 

۴- دو نفر دانشجوى دانشگاه به انتخاب رئيس دانشگاه.

 

۵- دبير كميته انضباطى بدوى با انتخاب رئيس كميته بدوى بدون داشتن حق رأى.

 

تبصره ۱ـ دو دانشجوى عضو كميتۀ انضباطى دانشگاه بايد واجد اين شرايط باشند:

 

۱- حداقل نيمۀ اول دورۀ كارشناسى را به پايان رسانده باشند (مؤسساتى كه فقط دورۀ كاردانى را دارند دانشجويان عضو كميتۀ انضباطى آنها بايد وارد نيمۀ دوم دورۀ كاردانى شده باشند) و ضمناً دانشجويان دورۀ كارشناسى ارشد و دكترى، مشروط بر آنكه تحصيلات دورۀ كارشناسى خود را در داخل كشور به پايان رسانده باشند از اين ماده مستثنى هستند.

 

۲-از حيث درسى و اخلاقى جزو دانشجويان خوب دانشگاه باشند.

 

تبصره ۲ـ كليه اعضاء كميتۀ انضباطى دانشگاه بايد به تقوى وتعهد و استقلال نظر شهرت داشته و متأهل و فاقد سوء سابقه باشند.

 

تبصره ۳ـ اعضاء بندهاى ۳و ۴ به مدت دو سال انتخاب مى‏شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است و ضمناً چنانچه اعضاء فوق در طول سه سال، سه جلسه متوالى يا ۶جلسه متناوب غيبت غير موجه داشته يا به هر دليل امكان حضور در جلسات كميته انضباطى دانشگاه را بمدت بيش از ۳ماه نداشته باشند يا در صورت احراز عدم صلاحيت، رئيس دانشگاه مى‏تواند به عزل آنها و انتخاب فرد جديد اقدام كند. تشخيص موجه يا غير موجه بودن غيبت اعضاء به عهدۀ رئيس كميته است.

 

تبصره۴ـ رئيس كميته مى‏تواند بنا به صلاحديد از افراد مطلع براى شركت در جلسات كميته بدون داشتن حق رأى دعوت كند.

 

تبصره ۵ـ جلسات كميته با حضور رئيس كميته و حداقل دو عضو صاحب رأى تشكيل مى‏شود و مصوبات آن با سه رأى موافق قابل اجراء است.

 

تبصره۶ـ احكام كميته انضباطى بدوى دانشگاه با امضاء رئيس كميته بدوى و احكام كميته انضباطى تجديد نظر با امضاء دبير كميته انضباطى تجديد نظر دانشگاه ابلاغ مى‏شود.

 

ماده۴ـ تركيب اعضاء كميته انضباطى تجديد نظر دانشگاه:

 

۱-رئيس دانشگاه به عنوان رئيس كميته تجديد نظر.

 

۲-مسئول دفتر نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه.

 

۳-معاون دانشجوئى دانشگاه به عنوان دبير كميته تجديد نظر.

 

ماده۵ـ تركيب اعضاء كميته مركزى انضباطى دانشجويان:

 

۱-معاون دانشجوئى وزارت فرهنگ و آموزش عالى به عنوان رئيس كميته.

 

۲-مسئول دفتر نمايندگى مقام معظم رهبرى در يكى از دانشگاهها به انتخاب شوراى مركزى نمايندگان مقام معظم رهبرى در دانشگاهها و با حكم رئيس شوراى مركزى نمايندگان مقام معظم رهبرى در دانشگاهها.

 

۳-يك نفر حقوقدان به انتخاب وزير فرهنگ و آموزش عالى.

 

۴- سرپرست كميتۀ مركزى انضباطى دانشجويان بدون حق رأى به عنوان دبير كميته.

 

۵-يك نفر از اعضاى هيئت علمى دانشگاهها به انتخاب وزير فرهنگ و آموزش عالى.

 

۶-يك نفر دانشجو از ميان اعضاء كميته انضباطى دانشگاهها با انتخاب و صدور حكم از سوى وزير فرهنگ و آموزش عالى.

 

۷-معاون دانشجوئى يكى از دانشگاهها بنا به دعوت دبير كميتۀ مركزى.

 

تبصره ۱ـ مدت عضويت اعضاء منتخب ۳سال و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

 

تبصره۲ـ جلسات كميته مركزى انضباطى با حضور ۴ نفر رسميت مى‏يابد و تصميمات جلسه با ۳رأى موافق لازم‏الاجراء است.

 

تبصره ۳ـ كميته مركزى انضباطى دانشجويان از نظر تشكيلاتى به وزارت فرهنگ و آموزش عالى وابسته است و تحت نظر شوراي عالى انقلاب فرهنگى فعاليت مى‏كند.

 

تبصره۴ـ رئيس كميته مى‏تواند بنا به تشخيص و ضرورت امر از افراد مطلع براى شركت در جلسۀ كميته بدون داشتن حق رأى دعوت كند.

 

تبصره ۵ـ احكام كميتۀ مركزى انضباطى دانشجويان با امضاء دبير كميتۀ مركزى ابلاغ مى‏شود.

 

ماده ۶ـ حدود اختيارات و وظايف كميته‏هاى انضباطى دانشگاه و كميتۀ مركزى انضباطى:

 

الف - رسيدگى به جرايم عمومى دانشجويان (از قبيل تهديد، تطميع، توهين، ضرب و جرح، جعل، سرقت، رشوه، اختلاس يا قتل).

 

ب - رسيدگى به تخلفات آموزشى و ادارى مانند:

۱/ب - تقلب در امتحان.

۲/ب - فرستادن شخص ديگرى به جاى خود در امتحان يا شركت به جاى ديگرى در امتحان

۳/ب - ارتكاب هر عملى از سوى اشخاص حقيقى يا حقوقى كه موجب اخلال يا وقفه يا مزاحمت در اجراى برنامه‏هاى دانشگاه يا خوابگاه شود.

۴/ب - ايراد خسارت به اموال دانشگاه يا بيت‏ المال.

 

ج - تخلفات سياسى :

۱/ج - دادن اطلاعات خلاف واقع يا كتمان واقعيات از روى عمد نسبت به خود يا گروهكهاى محارب يا مفسد يا افراد وابسته به آنها.

۲/ج - عضويت در گروهكهاى محارب يا مفسد يا ملحد يا هوادارى و انجام دادن هر عملى به نفع آنها.

۳/ج - فعاليت و تبليغ به نفع گروهكها و مكاتب الحادى.

۴/ج - توهين به شعائر اسلامى يا ملى و ارتكاب اعمالى بر ضد نظام جمهورى اسلامى (مانند شعارنويسى، پخش اعلاميه و )

۵/ج - ايجاد بلوا و آشوب در محيط دانشگاه.

 

د - تخلفات اخلاقى:

۱/د- استعمال موادمخدرياشرب خمرياقماريامداخله ‏درخريدوفروش‏ وتوزيع‏اين‏گونه مواد.

۲/د - استفاده از نوارهاى ويدئويى يا صوتى يا لوحه‏هاى رايانه‏اى مستهجن يا مداخله در خريد و فروش، تكثير، توزيع اين گونه وسايل.

۳/د - عدم رعايت پوشش اسلامى يا استفاده از پوشش يا آرايش مبتذل.

۴/د - استفاده يا توزيع يا تكثير كتب، مجلات، عكسهاى مستهجن و يا آلات لهو ولعب.

۵/د - عدم رعايت شئون دانشجوئى.

۶/د - داشتن رابطۀ نامشروع.

۷/د - تشكيل يا شركت در جلسات نامشروع.

۸/د - انجام عمل منافى عفت.

 

ماده۷ـ تنبيهات:

 

الف - تنبيهاتى كه با حكم كميته‏هاى انضباطى دانشگاه يا كميتۀ مركزى انضباطى نسبت به دانشجويان مى‏تواند اعمال شود.

۱/الف - احضار و اخطار شفاهى.

۲/الف - اخطار كتبى بدون درج در پرونده دانشجو.

۳/الف - تذكر كتبى ودرج در پروندۀ دانشجو.

۴/الف - توبيخ كتبى و درج در پروندۀ دانشجو.

۵/الف - دادن نمره ۲۵/۰

۶/ الف - محروميت از تسهيلات رفاهى دانشگاه (از قبيل وام، خوابگاه و )

۷/الف - دريافت خسارت از دانشجو در مواردى كه تخلف، منجر به ايجاد ضرر و زيان به دانشگاه يا بيت‏المال شده باشد.

۸/الف - منع موقت از تحصيل تا مدت دو نيمسال تحصيلى (با احتساب يا بدون احتساب سنوات).

 

تبصره ۱ـ در مواردى كه كميتۀ انضباطى بدوى دانشگاه حكم صادر كرده و به آن حكم در موعد مشخص شده در اين آئين‏نامه دانشجو اعتراض كند، تجديدنظر در حكم صادره به عهده كميتۀ انضباطى تجديد نظر دانشگاه خواهد بود.

 

تبصره۲ـ اعمال مجدد مجازات موضوع بند ۸/الف مادۀ ۷منوط به تأييد كميتۀ مركزى انضباطى خواهد بود.

 

ب - تنبيهاتى كه فقط با حكم كميتۀ مركزى انضباطى نسبت به دانشجويان مى‏تواند اعمال شود:

۱/ب - منع موقت از تحصيل تا چهارنيم سال تحصيلى (با احتساب يا بدون احتساب سنوات).

 

تبصره - چنانچه پس از اجراى حكم كميته و در طول مدت تحصيل دانشجو، احتساب سنوات محروميت از تحصيل مانع از فارغ‏التحصيل شدن دانشجو شود و دانشجو متعذر به عذر موجه شود، كميته مركزى پس از ارائه دلايل و مدارك تعذر از سوى دانشجو و بررسى، بنا به تشخيص مى‏تواند اقدام به تبديل حكم به عدم احتساب سنوات كند.

۲/ب - تغيير محل تحصيل دانشجو.

۳/ب - تبديل دورۀ تحصيلى دانشجو از روزانه به شبانه.

۴/ب - اخراج دانشجو از دانشگاه با حفظ حق شركت مجدد در آزمون ورودى.

۵/ب - محروميت از تحصيل در كليه دانشگاهها تا ۵سال.

تبصر ه ۱ ـ در موارد ضرورى بنا به تشخيص، كميتۀ انضباطى دانشگاه يا كميتۀ مركزى انضباطى مى‏تواند حكم به صورت تركيبى صادر كند. (تركيبى از ۲يا چند بند ماده ۷).

تبصره ۲ـ رئيس دانشگاه مجاز است تا زمان رسيدگى به پروندۀ دانشجوى متخلف در كميتۀ انضباطى دانشگاه از ورود وى به دانشگاه جلوگيرى كند مشروط بر اينكه مدت رسيدگى به پروندۀ دانشجو از يكماه تجاوز نكند و در مورد پرونده‏هائى كه به كميتۀ مركزى انضباطى براى رسيدگى و اعلام رأى ارجاع مى‏شود، رئيس دانشگاه مجاز است از ورود دانشجو به دانشگاه تا مدت دو ماه جلوگيرى كند. (در صورت تلاقى ايام ممانعت از ورود دانشجو به دانشگاه با امتحانات پايان نيم سال، دانشجو مى‏تواند با تشخيص رئيس دانشگاه در امتحانات پايان نيم سال شركت كند).

تبصره ۳ـ به منظور ممانعت از اعمال سليقه‏هاى متفاوت در دانشگاه‏ها و در موارد تخلف مشابه، كميته‏هاى انضباطى دانشگاه‏ها موظفند در خصوص تخلفات مشمول بندهاى ۵/ج ،۱/د ، ۲/د، ۴/د ، ۶/د ، ۷/د ،۸/د مادۀ ۶ آئين‏نامه، ضمن رسيدگى و صدور حكم در محدودۀ ‏اختيارات،مراتب را براى اطلاع و احياناً اعلام نظر به كميتۀ مركزى انضباطى ارسال كنند.

 

تبصره ۴ـ هرگاه دانشجوئى در مكانهائى به عنوان دانشجو فعاليت داشته باشد (از قبيل سفرهاى علمى، محلهاى كارآموزى، خوابگاه و ) مرتكب عملى شود كه بر حسب قوانين كشورى مستوجب كيفر باشد، كميتۀ انضباطى مى‏تواند ضمن رسيدگى به تخلف در حيطۀ اين آئين‏نامه، موارد را براى برخورد در حيطۀ كارى مراجع ذى صلاحيت به آنها نيز ارجاع دهد. به هر حال تنها مرجع مجاز دانشگاه به انعكاس تخلف و معرفى دانشجوى خاطى به مراجع قضائى و انتظامى، كميتۀ انضباطى آن دانشگاه است.

 

تبصره۵ـ هرگاه دانشجوئى در خارج از محوطۀ دانشگاه مرتكب عمل خلافى شود كه بنابر قوانين كشورى مستوجب كيفر باشد، رسيدگى به جرم ارتكابى در چارچوب ضوابط و قوانين كيفرى و جزائى در صلاحيت مراجع قضائى است اما كميتۀ انضباطى مى‏تواند به موازات آن حسب مادۀ ۷ اين آئين‏نامه تصميم‏گيرى كند.

 

تبصره ۶ـ تمرد دانشجو از اجراى احكام و دستوراتى كه كميتۀ انضباطى صادر مى‏كند يا تكرار تخلف موجب تشديد تنبيه خواهد شد.

 

تبصره۷ـ بنا به تشخيص كميتۀ انضباطى، موارد تخلف مى‏تواند به ولى يا سرپرست يا همسر دانشجو اطلاع داده شود.

 

تبصره ۸ـ در صورت احتمال تصحيح رفتار و عدم تكرار تخلف، كميته‏هاى انضباطى دانشگاه و كميتۀ مركزى انضباطى بنا به تشخيص مى‏تواند اجراى تمام يا بخشى از حكم را پس از اخذ تعهد به حالت تعليق درآورند و در صورت تكرار هر نوع تخلف، علاوه بر اعمال مجازات جرم جديد، حكم تعليقى هم به اجراء درخواهد آمد و استفاده از موضوع اين تبصره در طول مدت تحصيل دانشجو فقط يكبار مجاز مى‏باشد و اعتبار اجراى احكام تعليقى به شرط عدم تكرار تخلف تا پايان تحصيل دانشجو است و در صورت عدم تكرار تخلف در طول مدت تحصيل، سوابق محكوميت از پروندۀ او خارج خواهد شد. ضمناً اين تبصره بر كليه موارد تخلف موضوع ماده (۶) اين آئين‏نامه شمول دارد الا در اين موارد:

اعمال شنيع (زنا و لواط)- سرقت مكرر - استفاده از سلاح - عضويت يا فعاليت در گروهكهاى ملحد، مفسد يا محارب - توزيع مواد مخدر و مشروبات الكلى.

 

تبصره ۹- به تخلفات دانشجويان مهمان و انتقالى، كميتۀ انضباطى دانشگاهى كه تخلف در زمان تحصيل دانشجو در آنجا صورت گرفته است رسيدگى خواهد كرد و چنانچه در موقع اجراى حكم، دانشجو در آن دانشگاه نباشد، كميتۀ انضباطى دانشگاهى كه محل تحصيل دانشجو است مكلف به اجراى حكم صادره خواهد شد.

 

ماده ۸ـ نحوۀ اعتراض كردن دانشجو به آراء صادر شده:

 

الف - در مورد احـــكامى كه كميتۀ انضباطى بدوى دانشگاه صادر مى‏كند (بندهاى ۱/الف و ۲/الف - ماده ۷) دانشجو مى‏تواند ظرف مدت ۱۰روز ادارى از تاريخ رؤيت حكم اوليه، اعتراض خود را به كميتۀ انضباطى تجديدنظر دانشگاه ذيربط تسليم كند تا در آن كميته تجديدنظر شود.

 

تبصره - در مورد احكام بندهاى ۱/الف و ۲/الف مرجع تجديد نظر همان كميتۀ انضباطى بدوى است و دانشجو بايد ظرف مدت ۱۰روز ادارى از تاريخ رؤيت حكم اوليه، اعتراض خود را به آن كميته تسليم كند تا حكم قطعى صادر شود.

 

ب - در مورد تصميماتى كه كميتۀ مركزى انضباطى اتخاذ مى‏كند (بندهاى الف و ب ماده ۷) نحوه و مراحل صدور حكم و اعتراض دانشجو بدين ‏ترتيب خواهد بود:

۱/ب - كميتۀ مركزى ابتدا نظر خود را در مورد تنبيه مورد نظر كه بايد دربارۀ دانشجو اعمال شود از طريق دانشگاه و يا رأسا توسط حكم كتبى (حكم اوليه) به اطلاع وى مى‏رساند.

۲/ب - دانشجو مى‏تواند ظرف مدت دو هفته پس از ابلاغ حكم، دفاعيه خود را به كميتۀ مركزى تسليم كند. (از طريق كميتۀ انضباطى دانشگاه يا مستقيماً به كميتۀ مركزى انضباطى با ارسال رونوشت به كميتۀ انضباطى دانشگاه).

۳/ب - كميتۀ مركزى پس از ملاحظۀ دفاعيۀ دانشجو، حداكثر ظرف مدت يكماه حكم قطعى را صادر مى‏كند.

 

تبصره۱ـ احكام اوليه صادره از سوى كميتۀ انضباطى دانشگاه يا كميتۀ مركزى انضباطى به هر شكل ممكن ‏بايد تا يكماه پس از صدور به دانشجوى متخلف ابلاغ شود.

 

تبصره ۲ـ احكام اوليه با رعايت موضوع تبصرۀ ۱ماده ۸ تا زمان صدور حكم قطعى، لازم‏الاجراء نيست.

 

تبصره ۳ـ در صورتى كه دانشجو به دلايل غير موجه از اعلام رؤيت حكم اوليه استنكاف كند حق اعتراض از وى سلب خواهد شد. (مرجع تشخيص غيرموجه بودن، كميتۀ انضباطى است).

 

ماده ۹- كليۀ كميته‏هاى‏انضباطى ‏دانشگاهها موظفند با كميتۀ مركزى‏ انضباطى ‏درارسال‏ پرونده ويا موارد درخواستى‏ ديگرهمكارى‏ كنند و احكام‏ صادره ‏از سوى‏ كميتۀ مركزى انضباطى را اجراء كنند.

 

ماده ۱۰ـ رئيس دانشگاه مسئول نظارت بر حسن اجراى كليۀ مسائل به اين آئين‏نامه در دانشگاه است.

 

ماده ۱۱ـ مرجع رسيدگى بدوى و نهائى به تخلفات دانشجويان وابسته، كميتۀ مركزى انضباطى دانشجويان است.

 

ماده۱۲ـ در صورتى كه مراجع امنيتى يا قضائى تشخيص به صلاحيت يا عدم صلاحيت تحصيل دانشجوئى بدهند، بايد مراتب را كتباً با ذكر نوع و ميزان تخلف به كميتۀ مركزى انضباطى ارسال كنند تا كميتۀ مركزى انضباطى براساس موارد ارائه شده، در خصوص ادامه يا عدم ادامه يا چگونگى تحصيل دانشجو تصميم‏گيرى كند. به هر حال مرجع تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت تحصيل دانشجويان كميتۀ مركزى انضباطى است.

 

تبصره۱ـ دانشكده‏هاى وابسته به دانشگاههاى جامع و دانشكده‏هاى اقمارى ساير دانشگاهها، مجاز به تشكيل كميتۀ انضباطى‏اند و وابستگى آنها به كميتۀ مركزى انضباطى از طريق كميتۀ انضباطى دانشگاه است. مرجع تشخيص ضرورت تشكيل كميتۀ انضباطى در اين گونه دانشكده‏ها كميتۀ انضباطى تجديد نظر دانشگاه است و صدور مجوز به عهدۀ كميتۀ مركزى انضباطى است و تركيب اعضاء كميته‏هاى انضباطى اين گونه دانشكده‏ها حسب مورد با پيشنهاد رئيس دانشگاه و تأييد كميتۀ مركزى انضباطى انتخاب مى‏شوند.

 

تبصره ۲ـ دانشگاههاى وابسته به نيروهاى مسلح كليۀ تخلفات دانشجويان عضو نيروهاى مسلح خود را وفق آئين‏نامه انضباطى نيروهاى مسلح مصوب مقام معظم رهبرى و فرماندهى معظم كل قوا رسيدگى خواهند كرد و در صورت محروميت دائم دانشجو از ادامۀ تحصيل، مراتب را به كميتۀ مركزى انضباطى احاله مى‏كند. ادامۀ تحصيل اين دانشجو در دانشگاههاى غيروابسته به نيروهاى مسلح پس از تأييد صلاحيت ادامۀ تحصيل در كميتۀ مركزى انضباطى، براساس ضوابط سازمان سنجش خواهد بود.

 

تبصره ۳ـ در صورت وصول گزارش، كميتۀ مركزى انضباطى ابتدائاً بنا به تشخيص مى‏تواند به تخلفات دانشجويان رسيدگى كند.

 

ماده ۱۳ـ شيوه نامۀ اجرائى اين آئين‏نامه در ظرف مدت يكماه پس از تصويب در شوراى عالى انقلاب فرهنگى توسط وزارتين فرهنگ و آموزش عالى و بهداشت، درمان و آموزش پزشكى تهيه و براى اجراء به كليه دانشگاهها ابلاغ خواهد شد.

 

ماده ۱۴ـ اين آئين‏نامه در ۱۴ماده و ۵۴بند و ۳۰تبصره در جلسۀ مورخ ۲۰/۴/۷۴ شوراي عالى انقلاب فرهنگى تصويب شد و از تاريخ تصويب لازم‏الاجراء است و كليۀ آئين‏نامه‏ها و بخشنامه‏هاى مغاير با اين آئين‏نامه فاقد اعتبار است.

............................................................................................................................................................

 

 

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها